เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

เกียรติบัตร รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2565

เกียรติบัตร รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565

คณะทำงาน

ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2565